Retourrecht

Alle artikelen kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst retourneren waarna Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV bepaald of u uw aankoopbedrag terug krijgt danwel een tegoedbon ontvangt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat artikelen in ongeschonden (tenzij het om een productklacht na in gebruikname gaat) staat bij Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking aan ons te melden per e-mail onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd is op gegronde redenen en aan ons retour is gezonden.

In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (verkeerde artikel of kwaliteitsprobleem) dan behoudt Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV zich het recht voor het artikel te ruilen door een nieuw exemplaar sturen na retourneren van het ongewenste artikel.

In het geval dat er van restitutie sprake is; geschiedt dit binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Uw recht op restitutie vervalt op het moment dat de geretourneerde producten incompleet, beschadigd of gebruikt zijn. Uitgesloten van ruiling of restitutie zijn:

  • Software en bladmuziek
  • Verbruiksartikelen zoals reinigingsvloeistoffen en onderhoudsmiddelen
  • Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals hoofdtelefoons, oordopjes, in-ear hoofdtelefoons, blaasinstrumenten en dergelijke.
  • Cadeaubonnen.
  • Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.

Indien Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV besluit een product dat wel gebruikt is terug te nemen (Dit gebeurt enkel in overleg met klant, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst) dan zal 20% van het aankoopbedrag worden gerekend als algemene kosten.

Contactgegevens

Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV
Boterstraat 8
9101 KG Dokkum

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail.  Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

Betalingen

Betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden middels een van de op de website geboden betaalopties. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen gaan wij tot levering over.

Levering

De door Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.Indien de Koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt door Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.Vertragingen zullen door Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV aan de Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de verzending op u over.

Aansprakelijkheid

Alle producten die in het assortiment van Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV verkochte producten.

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV  is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Elektronische communicatie en bewijs

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV .

De administratie van Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy

Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV  zal alle persoonsgegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in haar privacybeleid, dat beschikbaar is via de website van Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV . Uw e-mailadres wordt door ons niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die derde onderdeel uit maakt van ons proces.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Leeuwarden.